πήλιο pelion pilio greece facebookpilio πήλιο mountain twitter
For Sale

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

1.1
Η εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν εγγυάται πως η Δικτυακή τοποθεσία δεν θα περιέχει σφάλματα και δεν αποδέχεται την ευθύνη για τα όποια λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση λάθους ή σφάλματος, κάντε μια αναφορά στη διεύθυνση: [email protected]

1.2
Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας από εσάς θα είναι αδιάλειπτη και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες (ή μηνύματα) που μεταδίδονται μέσω της Δικτυακής τοποθεσίας θα μεταδίδονται με ακρίβεια, αξιόπιστα και έγκαιρα ή καθόλου.

1.3 Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Δικτυακή τοποθεσία δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.

1.4 Επίσης, μολονότι θα καταβάλλουμε προσπάθειες να καταστήσουμε δυνατή την αδιάλειπτη πρόσβαση στην Δικτυακή τοποθεσία, η πρόσβαση στην Δικτυακή τοποθεσία μπορεί να ανακληθεί, να περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.

1.5 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, υποκατάστασης, αναστολής ή αφαίρεσης χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας που αναρτάται στη Δικτυακή τοποθεσία ή που αποτελεί περιστασιακά μέρος της. Η πρόσβαση στη Δικτυακή τοποθεσία  μπορεί, επίσης, να περιορίζεται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών.
Η εταιρεία θα καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λειτουργίες που εξαρτώνται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή από λογισμικό τρίτου για να εκτελεστούν (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ροών δεδομένων RSS). Για την αποφυγή αμφιβολίας, η εταιρεία μπορεί επίσης να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορία από τη Δικτυακή τοποθεσία ανά πάσα στιγμή.

1.6 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση ή /και να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο, κατά την εύλογη γνώμη της.

 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

2.1 Η εταιρεία μπορεί να αναρτήσει διαφημίσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες στο Διαδίκτυο και σε διαφορετικά σημεία κατά τη χρήση της. Οι τοποθεσίες και τα σημεία αυτά μπορεί περιστασιακά να αλλάζουν. Ωστόσο, η εταιρεία θα επισημαίνει πάντα ευκρινώς ποια αγαθά και υπηρεσίες είναι διαφημίσεις (δηλαδή από φυσικά πρόσωπα εκτός της εταιρείας) ώστε να είναι ξεκάθαρο σε εσάς ποιές υπηρεσίες σας παρέχονται.

2.2
Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ή να κάνετε κλικ στα διαφημιζόμενες υπηρεσίες όπως κρίνετε σωστό.

 

3.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

3.1 Όπου η Δικτυακή τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (του λοιπού «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για δική σας ευκολία. Η εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε Άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για Άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικές δικτύωσης όπως το Facebook) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με τη δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

3.2 Η παρούσα δικτυακή τοποθεσία Pelionweb μπορεί να κάνει διαθέσιμη την πρόσβαση σε Μικροτοποθεσίες και, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να το πράξει εντός ή άλλως μέσω εξωτερικών υπερσυνδέσεων.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων δημιουργού, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων (περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη) στη Δικτυακή τοποθεσία, το ενημερωτικό περιεχόμενο που αναρτάται στη Δικτυακή τοποθεσία, οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από εμάς και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών της δικτυακής τοποθεσίας, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος, και η επιλογή και διάταξή τους, και κάθε μεταγλώττιση λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets» και δεσμών ενεργειών) θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας (ή στην ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων αυτής). Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε οποιονδήποτε τίτλο στα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε να επιχειρήσετε τέτοια ενέργεια. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

4.2 Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό ούτε επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση του για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της εταιρείας. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.

4.3 Κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας Pelionweb ανήκει στην εταιρεία (ή στους δικαιοπαρόχους αυτής). Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη Δικτυακή τοποθεσία είναι τα εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

4.4 Με βάση την παράγραφο 4.5, κάθε υλικό που μεταδίδετε ή αναρτάτε ή υποβάλλετε στη Δικτυακή τοποθεσία θα θεωρείται (και η εταιρεία θα το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της εταιρείας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Εάν για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε μέρος της εν λόγω δήλωσης δεν λειτουργεί από νομικής άποψης, στην περίπτωση αυτή, για οτιδήποτε προμηθεύετε στην εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Δικτυακής τοποθεσίας ή άλλως) θα εκχωρείτε στην εταιρεία ένα διαρκές, ανέκκλητο, μη αποκλειστικό και άνευ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημοσίευσης και διανομής σε παγκόσμια κλίμακα κάθε τέτοιου υλικού.

4.5 Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) που κοινοποιούνται ή προσφέρονται στην εταιρεία από εσάς ή (ii) που συνιστούν απάντηση σε προσκλήσεις από την εταιρεία σχετικά με την Υπηρεσία ή τη Δικτυακή τοποθεσία (σε κάθε προαναφερθείσα περίπτωση καλούνται «Ιδέες») θα θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτησία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας, και δια του παρόντος εκχωρείτε μέσω τωρινών και μελλοντικών εκχωρήσεων κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Ιδεών στην εταιρεία. Κατανοείτε και δηλώνετε ότι η εταιρεία έχει τόσο εσωτερικούς πόρους όσο και άλλους εξωτερικούς πόρους που μπορούν να αναπτυχθούν ή μπορεί στο μέλλον να αναπτύξουν ιδέες ταυτόσημες ή παρόμοιες με τις Ιδέες και ότι η εταιρεία προτίθεται να αξιολογήσει τις Ιδέες μόνο βάσει των εν λόγω όρων. Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες Ιδέες δεν υποβάλλονται εμπιστευτικά, η δε εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, ρητή ή συνεπαγόμενη, κατά την αξιολόγησή τους. Χωρίς περιορισμό, η εταιρεία θα κατέχει αποκλειστικά κάθε γνωστό υφιστάμενο ή μελλοντικό δικαίωμα επί των Ιδεών οποιουδήποτε είδους και φύσης σε παγκόσμια κλίμακα και θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει απεριόριστα τις Ιδέες για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλως, χωρίς να οφείλει αποζημίωση στον προμηθευτή των Ιδεών.

 

5. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1 Το Pelionweb έχει δημιουργηθεί με την τελευταία τεχνολογία κατασκευής ιστοσελίδων και ανοίγει σε όλους τους browsers χωρίς προβλήματα (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Windows Explorer έκδοση 8 και άνω).

5.2 Η Δικτυακή τοποθεσία ανήκει στην εταιρεία Pelionweb και υπόκειται στη διαχείρισή της. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με την διεύθυνση: [email protected]

5.3 Εκτός από τη δική μας εκτεταμένη έρευνα σε Βόλο, Πήλιο και σε όλη την περιοχή που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, χρήσιμες πληροφορίες αντλήθηκαν επίσης και από τον έντυπο οδηγό "Ανεξερεύνητο Πήλιο" του Στέφανου Ψημένου, εκδόσεις ROAD, τον οποίον σας τον συστήνουμε ανεπιφύλαχτα.NOMIKH ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Μαριλένα Γαβριηλόγλου